Všeobecné obchodní podmínky 💤

Všeobecná ustanovení

Pet Farm Food s.r.o., U Cukrovaru 792, 538 21 Slatiňany, IČ: 21321264, DIČ: CZ21321264 zapsaná v C 52583 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. Jako provozovatel internetové domény www.petfarmfamily.cz přijímá dne 21.04.2024 tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), jejichž předmětem je úprava vzájemných vztahů a vymezení vzájemných práv a povinností mezi prodávajícím a kupujícím t.j. jakákoli jiná fyzická nebo právnická osoba odlišná od prodávajícího, která si zakoupí zboží nebo službu od prodávajícího (dále jen „kupující“). Registrační číslo výrobce: CZ801606-01, adresa provozu: Pet Farm Food s.r.o., Jiřího ze Vtelna 1731/11, 193 00 Praha, Horní Počernice. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito obchodními podmínkami a akceptuje tyto obchodní podmínky k dodání zboží prodávajícím, které zboží kupuje od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Kupující - spotřebitel odesláním objednávky zároveň potvrzuje, že mu byly před jejím odesláním poskytnuty následující informace:

1. Hlavní vlastnosti zboží,
2. Celková cena zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, náklady na dopravu, dodání, poštovné a další náklady a poplatky, včetně povinnosti zaplatit kupní cenu za objednané zboží,
3. Informace o právu kupujícího odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy,Informace o délce trvání kupní smlouvy a v případě kupní smlouvy na dobu neurčitou i informaci o podmínkách vypovězení smlouvy.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Okolnosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a zákonem č.j. 102/20140 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory v platném znění pro prodej zboží spotřebiteli nebo ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikateli. Obchodní podmínky může Provozovatel měnit a doplňovat, tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé během platnosti předchozích znění obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly po době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je prodej pečených výrobků – krmiva pro psy (dále jako „zboží“ nebo také jako „výrobek“). Prodejce se zavazuje, že zboží dodá v řádném stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě odeslání a potvrzení písemné objednávky kupujícího a uhrazení stanovené ceny zboží. Po odeslání objednávky bude objednávka zpracována a za závaznou pro obě strany bude považována až po připsání platby na účet prodávajícího. Prodávajícím potvrzená a kupujícím uhrazená objednávka je považována za závaznou pro obě strany, nedojde-li k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považují hlavně obsah objednávky: přesná specifikace zboží, cena za zboží, způsob doručení zboží a kontaktní informace kupujícího.

Cena

Všechny ceny za zboží a služby a veškeré poplatky zveřejněné na internetové stránce www.petfarmfamily.cz jsou konečné kromě případu speciálních požadavků na výrobu výrobku (např. dodání některé další suroviny do výrobku resp. vyloučení některé suroviny apod.), či případného chybného nastavení ceny výrobku. V případě speciálních požadavků na výrobky je cena za zboží předmětem vzájemné předchozí dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

Platební podmínky

Kupující může zaplatit za zboží následujícími způsoby:

1. platba kartou – platební brána Gopay,
2. převodem - kupující zaplatí za zboží na účet prodávajícího.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícíhoKupující může objednávku stornovat nejpozději do jejího uhrazení. Storno musí nahlásit e-mailem na adrese helpdesk@petfarmfamily.com.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila některá složka (suroviny) výrobku – zboží. je možné zkontaktovat se s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.). V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet ve lhůtě 15 dnů.

Záruka a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy Občanského zákoníku resp. Obchodního zákoníku. Záruční doba na zboží je 24 měsíců. U výrobků musí být vyznačeno datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti a lhůta pro uplatnění reklamace je dána tímto datem. Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. Kupující je povinen pečovat (uchovávat) zakoupené zboží podle instrukcí výrobce nebo způsobem obvyklým a přiměřeným pro daný druh zboží. Kupující je oprávněn reklamovat zboží na adrese sídla prodávajícího resp. prostřednictvím emailu na adrese helpdesk@petfarmfamily.com. Při reklamaci zboží je třeba řídit se ustanoveními reklamačního řádu, který je zveřejněn na stránce www.petfarmfamily.cz.

Začátek běhu záruční doby Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje kupující (poštou, kurýrem, dopravcem) ve své objednávce na základě zveřejněného ceníku na stránce www.petfarmfamily.cz, pokud se kupující s prodávajícím nedohodne jinak, a to na adresu oznámenou kupujícím v jeho objednávce. Dohoda o jiném způsobu doručení musí být oboustranná a prodávající ji musí potvrdit emailem. Dodací lhůta objednaného zboží je do 3 dnů od objednávky a začíná běžet momentem potvrzení přijetí objednávky. Ceny poštovného, ​​balného a dopravního jsou uvedeny v samostatném dokumentu zveřejněném na stránce www.petfarmfamily.cz v sekci „Doprava a poštovné“. Termín doručení bude oznámen prostřednictvím emailu kupujícího. Kupující je povinen zboží řádně a včas převzít od prodávajícího nebo jím pověřené osoby. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat počet kusů položek v zásilce i případné fyzické poškození zboží, přičemž pro účely potvrzení o bezvadnosti dodávaného zboží bude sloužit dodací list vystavený prodávajícím a potvrzený kupujícím při dodání zboží. V případě zjištění vad může kupující důvodně odmítnout zásilku převzít. V případě bezdůvodného odmítnutí kupujícího převzít zásilku bude tato zásilka považována za řádně převzatou. DAP: S dodáním v místě určení.

Nepřebrané zásilky a odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud si po závazném potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, prodávající si může uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů za pokus o neúspěšné doručení objednávky. Výše uvedené se nevztahuje na případy, pokud je kupujícím spotřebitel. Kupující – spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne převzetí zboží od prodávajícího resp. jím k tomu určené osoby. Formulář na odstoupení od smlouvy a poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy jsou kupujícímu spotřebiteli poskytnuty před odesláním objednávky.

Ochrana osobních údajů

Smluvní strany se dohodly, že je-li kupující fyzickou osobou, oznámí prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a emailovou adresu. Pokud je právnickou osobou nebo živnostníkem, sdělí mu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, DIČ (pokud eviduje) číslo telefonu a emailovou adresu. Kupující souhlasí ve smyslu zákona č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány. Provozovatel internetových stránek www.petfarmfamily.cz se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě obchodních podmínek určených prodávajícím. Zpracovávané údaje nebudou zveřejněny, zpřístupněny ani poskytnuty třetí straně. Provozovatel internetových stránek www.petfarmfamily.cz se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy, odběru zboží nebo pro relevantní reklamní nabídky na základě obchodních podmínek určených prodávajícím.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy právního řádu České republiky, zejména ale ne výlučně v souladu s Občanským zákoníkem resp. Obchodním zákoníkem, přičemž práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího těmito obchodními podmínkami založené, ale výslovně neupravené, se řídí zejména tímto zákonem a v případě potřeby i ustanoveními jiných platných právních předpisů právního řádu ČR. Prodávající si vyhrazuje právo na provedení jakýchkoli změn těchto obchodních podmínek i bez předchozího upozornění kupujícího. Platnost obchodních podmínek včetně jejich změn nastane dnem jejich přijetí, tzn. dne 21.04.2024 a účinnost dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.petfarmfamily.cz, t.j. dne 21.04.2024.