Zásady ochrany osobních údajů 🥸

Úvodní ustanovení

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
a. Provozovatelem Pet Farm Food s.r.o., IČ 21321264, se sídlem U Cukrovaru 792, 538 21 Slatiňany. e-mail: hello@petfarmfamily.com,
b. Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby nebo daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

2. Provozovatel jako správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů.

3. Provozovatel je prodejcem krmiva a doplňků pro psy a kočky a za tímto účelem provozuje web www.petfarmfamily.cz.
V rámci svých služeb jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:
• v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož iv souvislosti s uzavřenou smlouvou; a
• s cílem / účely uvedené níže v bodě 4.

4. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
• plnění smlouvy a poskytování služeb;
• dodržení právního závazku (zejména účetní, daňové a archivační);
• marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele
• ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

5. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup jen správce.

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný objednávkový formulář na www.petfarmfamily.cz (dále jen „Uživatel“), se vztahuje zákon č. 1/2003. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

2. Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného objednávkového formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

3. Pokud Uživatel neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

5. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu neurčitou pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Uživatelem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Uživatelem vyplývají.

6. Pro účely plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č.j. 563/1991 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu nejméně 5 let počínaje rokem po roce, ve kterém došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem.

7. Osobní údaje - telefonní číslo a e-mail - budou zpracovávat pro účely marketingových a obchodních sdělení po dobu evidence Uživatele dle článku II. odstavec | 5, pokud nebude souhlas kdykoli Uživatelem odvolán.

8. Uživatel je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

9. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracovávání.

10. Osobní údaje Uživatelů nebudou poskytovány žádným třetím osobám, do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

11. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným i manuálním způsobem.

12. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Shopify Inc. Provozovatel využívá služeb Shopify Inc, jejichž provoz je v souladu s evropskými normami ochrany osobních údajů.

13. Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC a Facebook Inc. na jeho zařízení.

Práva Uživatele související se zpracováváním

1. Uživatel má právo svůj souhlas (v případech, kdy zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro výkon smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

2. Uživatel má dále právo:
• požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
• na opravu poskytnutých Osobních údajů;
• na vymazání poskytnutých Osobních údajů;
• na omezení zpracování Osobních údajů; a
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

• požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu hello@petfarmfamily.com;
• namítat proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu hello@petfarmfamily.com, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. Blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Uživatele. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4. Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti Provozovatelem na adrese hello@petfarmfamily.com.

5. Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne iv elektronické podobě, ledaže Uživatel požádá o jiný způsob poskytování informací.

6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a neopodstatněné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Závěrečná ustanovení

1. Všechny právní vztahy vznikající při zpracování Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné slovenské soudy.

2. Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Uživatele e-mailem nejméně 30 dní před nabytím účinnosti změn.

4. Tyto Zásady nabývají účinnosti 21.04. 2024.